ECMAScript 2022 ile gelecek olan yenilikler neler?

ECMAScript

JavaScript kendini geliştirmeye ve yenilemeye devam ediyor. Bu nedenle standartını güncel tutmaya ve özellikler eklemeye çalışıyor. Önümüzdeki yaz gelmesi planlanan yeni bir standardizasyon çalışması son günlerde konuşulmaya başlandı. Daha sonra bir taslak yayınlandı. Böylelikle ECMAScriptin 13. versiyonu resmen yayınlanmak üzere. 🔥

Peki bu yenilikler nedir? Gelin beraber bu soruları cevaplayalım. 🙂

Private Method ve Değişkenler

OOP (Object Oriented Programing)’nin bir parçası olan private operatörü bir class içinde ki değişkeni veya bir metodu sadece o class içerisinde kullanabilmek bize data gizliliği sağlar. Böylelikle class dışından o verilere erişemeyiz. Bu artık javascript ile, ‘#’ kullanıp tanımlama yaparak kullanmamız mümkün olacak.

Top Level Await

Bildiğimiz üzere await operatörünü kullanmak için mutlaka bir async bir fonksiyon içerisinde kullanmamız gerekiyordu. Peki artık buna ihtiyacımız olmasa await’i async bir fonksiyon içerisinde tanımlamak zorunda kalmasak. Bu ECMAScript ile mümkün. 4. Stage’i de başarılı bir şekilde tamamlayan bu özellik sık kullanılan browser’ların JavaScript Engine’lerine dahil edildi bile 🙂

.to() Fonksiyonu

Bir array içerisindeki elemana ‘ [n] ’ köşeli parantezler ile ulaşabiliyorduk. Ancak sonda ki elemanı çağırmak mümkün değildi. (length() fonksiyonu veya herhangi bir fonksiyon kullanmadan). .to() ile bunu yapmamız mümkün artık. 🙂

Bunlar gibi bir çok yeniliği aşağıdaki adreslerden bulabilirsiniz. Sağlıklı Günler 🙂

Social Links

--

--

Frontend Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store